مجید رفیعی
استاد مهندسی صنایع
دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
Majid Rafiee
Industrial Engineering
Sharif University of Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۹۶ استناد
  • ۱۲ مقاله
  • ۹ G-Index
  • ۵ H-Index
  • ۴ مقالات نویسنده اول
  • ۴ مقالات نویسنده مسئول
  • ۵ مقالات بین‌المللی
  • ۸/۰۸ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۴۱% ۵
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۸% ۱
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۳۳% ۴
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar