محمدرضا اجتهادی
استاد فیزیک
دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Reza Ejtehadi
Physics
Sharif University of Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۳۵۳۲ استناد
  • ۱۱۱ مقاله
  • ۵۷ G-Index
  • ۲۷ H-Index
  • ۶ مقالات نویسنده اول
  • ۴۳ مقالات نویسنده مسئول
  • ۶۹ مقالات بین‌المللی
  • ۳۱/۶۵ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۶۲% ۶۹
مقالات با همکاری بین‌المللی
۳%
خوداستنادی
۲۵% ۲۸
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۵۵% ۶۲
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar