وحید تقی خانی
استاد مهندسی شیمی
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
دانشگاه صنعتی شریف
Vahid Taghikhani
Chemical and Petroleum Engineering
Sharif University of Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۳۳۱۲ استناد
  • ۱۲۷ مقاله
  • ۵۳ G-Index
  • ۳۴ H-Index
  • ۱۰ مقالات نویسنده اول
  • ۲۱ مقالات نویسنده مسئول
  • ۴۸ مقالات بین‌المللی
  • ۲۵/۹۶ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۳۷% ۴۸
مقالات با همکاری بین‌المللی
۵%
خوداستنادی
۱۳% ۱۷
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۵۸% ۷۴
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar