حسن ماهانی
استادیار مهندسی نفت
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
دانشگاه صنعتی شریف
Hassan Mahani
Chemical and Petroleum Engineering
Sharif University of Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۳۲۳۴ استناد
  • ۹۳ مقاله
  • ۵۵ G-Index
  • ۲۶ H-Index
  • ۱۶ مقالات نویسنده اول
  • ۴۶ مقالات نویسنده مسئول
  • ۶۵ مقالات بین‌المللی
  • ۳۴/۵۱ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۶۹% ۶۵
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۱%
خوداستنادی
۳۴% ۳۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۶۳% ۵۹
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar