علی پورجوادی
استاد شیمی
دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Pourjavadi
Chemistry
Sharif University of Technology

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۸۲۲۶ استناد
  • ۲۴۹ مقاله
  • ۷۷ G-Index
  • ۴۵ H-Index
  • ۱۶۱ مقالات نویسنده اول
  • ۱۹۲ مقالات نویسنده مسئول
  • ۳۵ مقالات بین‌المللی
  • ۳۳/۰۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۴% ۳۵
مقالات با همکاری بین‌المللی
۷%
خوداستنادی
۱۸% ۴۷
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۷۳% ۱۸۲
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar